Blok A - Z językiem obcym na Ty

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Język Niemiecki

Zajęcia z języka niemieckiego odbywały się dwa razy w tygodniu: w środy i piątki (łącznie dwie godziny tygodniowo). W zajęciach uczestniczyło dziesięciu uczniów i pięciu słuchaczy. Zajęcia odbywały się na poziomie rozszerzonym. Program zajęć był oparty, o program nauczania języka niemieckiego dla gimnazjum. Tematy zajęć realizowano na podstawie rozkładu materiału do podręcznika „www. Weiter deutsch 1” oraz „www. Weiter deutsch 2” i dodatkowych materiałów uzyskanych z biblioteki prywatnej nauczyciela, a które miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa: tradycje świąteczne, adwentowe, karnawałowe i okolicznościowe w krajach niemieckojęzycznych. Uczniowie chętnie wykonywali różne sposoby wg. instrukcji w języku niemieckim. Czytając doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem, a opowiadając o tradycjach podnosili kompetencje językowe dotyczące słownictwa. W drugim semestrze obecnego roku szkolnego uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie pt. „Kochen macht Spass” podczas, którego „demonstrowali” swoje umiejętności językowe i kulinarne rodzicom zaproszonym na tę lekcje.

Uczęszczając na zajęcia uczniowie powtórzyli i nabyli nowe słownictwo, oraz doskonalili swoje kompetencje gramatyczne i poszerzyli wiedzę, o kulturze krajów języka niemieckiego. Wykonując ozdoby zrozumieli, że języka można się uczyć w różny sposób, nawet przez zabawę.

Jolanta Zimoch

Język Angielski

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Uczestniczyło w nich osiemnastu uczniów. Zajęcia odbywały się głównie blokami tematycznymi: CZŁOWIEK, DOM, ZYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, SZKOŁA, PRACA, ŻYWIENIE, ZAKUPY I USŁUGI, PODRÓŻOWANIE, TURYSTYKA, KULTURA, SPORT, ZDROWIE, NAUKA TECHNIKA, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE SPOŁECZNE. Uczniowie doskonalili umiejętności słuchania, cichego czytania ze zrozumieniem, zastosowania środków i funkcji językowych w życiu codziennym. Uczestnicy wykonywali również wiele ćwiczeń poszerzających i utrwalających zakres słownictwa czynnego. Zaplanowane zadania zrealizowane i powtórzone. Uczniowie oglądali również filmy angielskie w oryginalnej wersji językowej, co stymulowało bogacenie słownictwa. Wykonywali również plakaty tematyczne związane z kulturą i realioznawstwem wybranych krajów anglojęzycznych, co korzystnie wpływało na pobudzenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat tych krajów. Uczniowie rozwijali swe kompetencje językowe słuchając piosenek znanych wykonawców w języku angielskim oraz podejmując próby samodzielnego ich wykonania. W odczuciu ucznia zajęcia projektowe korzystnie wpłynęły na poziom ich wiedzy z zakresu języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji gramatycznych i leksykalnych. Rozbudziły tez ciekawość uczniów historią, geografią i życiem codziennym w wybranych krajach anglojęzycznych.

Lidia Urbańska

Język Angielski

Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu po dwie godziny. Uczestniczyło w nich ośmiu uczniów i sześciu wolnych słuchaczy. W pierwszym roku szkolnym od 2010/2011 odbywały się zajęcia kulturoznawcze, a w roku 2011/2012 zajęcia z bloków tematycznych: CZŁOWIEK, DOM, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, SZKOŁA, PRACA, ŻYWIENIE, ZAKUPY I USŁUGI, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, KULTURA, SPORT, ZDROWIE, NAUKA, TECHNIKA, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE SPOŁECZENE. Uczniowie doskonalili umiejętności komunikacji językowej, podnosili kompetencje językowe dotyczące słownictwa, gramatyki, użycia języka w sytuacjach realnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane i powtórzone. Pracę uczniów wspomagały ćwiczenia z podręczników  „New Oxford Gimnazjum Expert” wyd. OUP oraz „In English” wyd. OUP. Uczniowie stwierdzili, że dzięki tym zajęciom projektowym znacznie rozszerzyli swoje umiejętności językowe na poziomie: słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz słownictwa i gramatyki.

Barbara Chabrowska-Mucha


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.