Blok A - Z językiem obcym na Ty

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Język Angielski

Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu po dwie godziny. Uczestniczyło w nich ośmiu uczniów i sześciu wolnych słuchaczy. W pierwszym roku szkolnym od 2010/2011 odbywały się zajęcia kulturoznawcze, a w roku 2011/2012 zajęcia z bloków tematycznych: CZŁOWIEK, DOM, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, SZKOŁA, PRACA, ŻYWIENIE, ZAKUPY I USŁUGI, PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA, KULTURA, SPORT, ZDROWIE, NAUKA, TECHNIKA, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE SPOŁECZENE. Uczniowie doskonalili umiejętności komunikacji językowej, podnosili kompetencje językowe dotyczące słownictwa, gramatyki, użycia języka w sytuacjach realnych. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane i powtórzone. Pracę uczniów wspomagały ćwiczenia z podręczników  „New Oxford Gimnazjum Expert” wyd. OUP oraz „In English” wyd. OUP. Uczniowie stwierdzili, że dzięki tym zajęciom projektowym znacznie rozszerzyli swoje umiejętności językowe na poziomie: słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz słownictwa i gramatyki.

Barbara Chabrowska-Mucha


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.