Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych

Z językiem obcym na ty

Na zajęciach z języka angielskiego uczniowie skupiali swoją uwagę na zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz wychodzącym poza normalny tok nauki. Rozwijali i kształtowali wszystkie kluczowe sprawności językowe: pisanie, mówienie, czytanie i rozumienie ze słuchu. Zajęcia były prowadzone zarówno metodami tradycyjnymi, jak i aktywnymi, takimi jak: układanie dialogów, przeprowadzenie wywiadów, tworzenie plakatów, dyskusja, gry i zabawy. Na zajęciach były wykorzystywane różne formy pracy: praca z całą grupa (chóralne powtarzanie tekstu lub wspólne śpiewanie piosenek, zadawanie sobie nawzajem pytań pod kontrolą nauczyciela), praca indywidualna (uczniowie skupieni byli na wypełnianiu kart pracy, redagowaniu tekstów, uzupełnianiu luk w ćwiczeniach gramatyczno-leksykalnych), praca w parach i praca w grupach. Oprócz podniesienia znajomości języka angielskiego poprzez rozwijanie sprawności, uczniowie poznawali kultury i obyczaje państw anglojęzycznych (m.in. tradycje świąteczne, zagadnienia dotyczące literatury brytyjskiej, filmu, muzyki). Odpowiednio prowadzone zajęcia, stosowanie innowacyjności dzięki pozyskanym w ramach projektu pomocom dydaktycznym (m.in. tablicy multimedialnej, programom komputerowym, grom, filmom) pozwoliły na wykształcenie u uczniów większej  motywacji do podnoszenia swoich umiejętności w zakresie nauki języka angielskiego, co w bardzo dużym stopniu pozwoliło na wzbogacenie zasobów słownictwa z języka angielskiego. Uczniowie nabyli i wzbogacili swoje umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, nauczyli się korzystać z wielu nowoczesnych urządzeń teleinformatycznych  i wykorzystywać te umiejętności do dalszej pracy.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.