Ogłoszenie o naborze na Trenerów

Dzierżoniów 24 września 2009 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA TRENERÓW

Koordynator projektu pn. "Każdy może zostać Omnibusem" realizowanego w ramach POKL Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia.", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,ogłasza nabór ofert kandydatów na trenerów zajęć pozalekcyjnych do bloków:

 1. "Od matematyki do przyrody"
 2. "Komputer źródło wiedzy"
 3. "Młody biznesmen"

Dwuletni cykl zajęciowy obejmuje po 50 godzin zegarowych zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny. Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

 1. Wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
 2. Wyposażenie uczestników projektu w umiejętności logicznego matematycznego myślenia                 i rozwiązywania problemów;
 3. Wyposażenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, obejmującej rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, pisania i rozumienia tekstów obcojęzycznych;
 4. Wyposażenie uczniów w umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych ICT
 5. Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Wymagania wobec kandydata na trenera:

 • merytoryczne przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia odpowiednich zajęć określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2009 Nr 50 poz. 400)
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz kwestonariusz osobowy wg załączonego wzoru
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na trenera do projektu pn. "Każdy może zostać Omnibusem" w Administracji Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, sekretariat, do dnia 30 września 2009r. do godz. 15.00.

Bliższych informacji udzielają Dyrektorzy szkól oraz Konsultant projektu - Tadeusz Konarski, ul. Kościuszki 1, 46-200 Kluczbork, nr tel 4181348, w oparciu o założenia projektu. Wybór oferty nastąpi dnia 1 października 2009r. o godz. 1030. o decyzji każdy z oferentów zostanie powiadomiony  telefonicznie bądź pisemnie.

Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariusz_osobowy_dla_trenera.pdf)kwestionariusz_osobowy_dla_trenera.pdf[ ]152 kB

                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.