Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na trenerów

Konsultant d/s administracji w Kluczborku projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego w ramach POKL Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia.”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wewnętrzny ofert kandydatów na nowych trenerów zajęć pozalekcyjnych do bloków:

 1. „Od matematyki do przyrody”
 2. „Komputer źródło wiedzy”
 3. „Młody biznesmen”

Dwuletni cykl zajęciowy obejmuje po 50 godzin zegarowych zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny. Zajęcia pozalekcyjne mają na celu:

 1. Wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
 2. Wyposażenie uczestników projektu w umiejętności logicznego matematycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 3. Wyposażenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, obejmującej rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, pisania i rozumienia tekstów obcojęzycznych;
 4. Wyposażenie uczniów w umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych ICT;
 5. Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Wymagania wobec kandydata na trenera:

 • merytoryczne przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia odpowiednich zajęć określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.2009 Nr 50 poz. 400)
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik  nr 1 do ogłoszenia
 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne;

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na trenera do projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” w Administracji Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1, kierowane do  konsultanta ds administracji,  do dnia 15 września 2010r. do godz. 15.00. Bliższych informacji udzielają Dyrektorzy szkół w oparciu o założenia projektu. Wybór oferty nastąpi dnia 16 września 2010r. o godz. 9:30. o decyzji każdy z oferentów zostanie powiadomiony.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.