Zaproszenie do skaładania ofert na trenera zajęć letnich

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA TRENERA LETNICH ZAJĘĆ WYJAZDOWYCH Z ZAKRESU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM”.

1.  Nazwa Zamawiającego:

GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 1 tel. 074 645 08 00, 074 645 08 52 fax: 074 641 55 30

2. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zadania: 2.1 Nazwa zamówienia: Prowadzenie dwutygodniowych zajęć wyjazdowych rozwijających kompetencje kluczowe dzieci z Dzierżoniowa, Kluczborka i Serocka w ramach projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem”. 2.2 Rodzaj zamówienia: usługi 2.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogłasza się nabór na pełnienie funkcji trenera letnich zajęć wyjazdowych z zakresu kompetencji kluczowych w ramach Projektu nr 1/POKL/3.3.4/08  pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego w ramach POKL Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia.”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.4 Zajęcia mają na celu: Dwutygodniowe zajęcia wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe dzieci z Dzierżoniowa, Kluczborka i Serocka  mają stworzyć możliwość integracji członków poszczególnych Klubów Omnibusa z miast partnerskich oraz możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych w trakcie roku szkolnego (cyklu zajęciowego) umiejętności poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia (stworzenie trójjęzycznego multimedialnego biuletynu turystycznego każdego z miast partnerskich). Z zajęć wyjazdowych w sierpniu 2011 roku skorzysta około 60 uczniów.

3. Termin realizacji zamówienia: Zajęcia letnie wyjazdowe z zakresu kompetencji kluczowych będą odbywać się w jednym turnusie dla wszystkich uczestników kolonii razem (14 dni, 13 noclegów). Kolonia będzie zorganizowana w drugiej połowie sierpnia 2011 r. z tym, że przedmiot zamówienia ma zostać wykonany do 28.08.2011 r.

4. Wymagania wobec kandydata na trenera: - merytoryczne przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia odpowiednich zajęć określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400). - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

5. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:     CV oraz kwestionariusz osobowy – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,     formularz ofertowy - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia,     potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne,     przykładowy plan dwutygodniowych zajęć wraz z opisem pomysłów realizacji trójjęzycznego multimedialnego biuletynu turystycznego.

6. Procedura: 6.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego: informacja cenowa 6.2 Podstawa prawna: Na podstawie § 22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przyjętego Zarządzeniem nr 55/2008 Burmistrza Dzierżoniowa  z 30 stycznia 2008r. z póź. zmianami. 6.3 Uzasadnienie wyboru trybu: Zamówienie nieprzekraczające równowartości 14.000 euro prowadzone na podstawie §22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przyjętego Zarządzeniem nr 55/2008 Burmistrza Dzierżoniowa  z 30 stycznia 2008r. z póź. zmianami.  Przeprowadzanie informacji cenowej wynika z konieczności rekrutowania nauczycieli - trenerów do realizacji letnich zajęć wyjazdowych z zakresu kompetencji kluczowych dzieci z Dzierżoniowa, Serocka i Kluczborka.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: Cena - 100 %, na którą składa się wynagrodzenie brutto Zleceniobiorcy (w tym składki ZUS Zleceniobiorcy, podatek) oraz składki na ubezpieczenie społeczne płatnika w odniesieniu do szczegółowego projektu budżetu. Zleceniodawca przeprowadzi analizę kosztu wynagrodzenia na podstawie oświadczenia kandydata zawartego w załączniku do formularza ofertowego.

8.  Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na trenera letnich zajęć wyjazdowych w projekcie pn.: „Każdy może zostać Omnibusem” w Biurze Obsługi Klienta, Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, parter, stanowisko A  do dnia 13 maja 2011 r. do godz. 15.00. Bliższych informacji udzielają Dyrektorzy szkół i Biuro Projektu, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów w oparciu o założenia projektu.

9. Tryb rozpatrywania ofert: Komisja przetargowa powołana Pismem Okólnym nr 30/2011 z 04 marca 2011 r. Burmistrza Dzierżoniowa dokona otwarcia ofert w dniu 16 maja 2011 r. o godz. 10:00 w Sali 14 Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. Komisja przetargowa po dokonaniu otwarcia ofert i weryfikacji złożonych dokumentów, sporządzi protokół z otwarcia ofert. Komisja przypisze pełnienie funkcji trenera letnich zajęć wyjazdowych z zakresu kompetencji kluczowych do danego miasta i grupy względem zapotrzebowania wynikającego z przeprowadzonej rekrutacji i założeń projektu. Osoby nie spełniające wymogów formalnych zostaną pisemnie powiadomione o negatywnej weryfikacji oferty. Z wybranymi kandydatami na trenerów letnich zajęć wyjazdowych zostaną podpisane umowy zlecania zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem na podstawie §22 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przyjętego Zarządzeniem nr 55/2008 Burmistrza Dzierżoniowa  z 30 stycznia 2008 r. z póź. zmianami.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.