Blok D - Młody biznesmen

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

"Młody biznesmen"

Trenerzy: Halina Wojnarowska, Barbara Hyży

Utworzony klub „Młodego biznesmena” pełni rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Głównym założeniem klubu jest doskonalenie i rozwój kompetencji niezbędnych dla aktywnego i twórczego działania w świecie własnej przedsiębiorczości oraz kształtowanie umiejętności zarządzania własna karierą zawodową. Podczas zajęć u beneficjentów rozbudzane są postawy i zachowania przedsiębiorcze, samodzielne myślenie, świadome planowanie i podejmowanie decyzji, wdrażane są umiejętności związane
z planowaniem własnej kariery zawodowej oraz rozwijane są postawy społecznie dojrzałe i kreatywne.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.