Blok D - Młody biznesmen

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Trenerzy

Alina Jurkowska
Danuta Małecka–Skrzek
Urszula  Fiała
Marek Hywel

„Młody biznesmen”

Zajęcia prowadzone w 2 grupach w cyklu dwuletnim (gr. I w latach  2009-11, gr II w latach 2010-12).

Uczniowie uczestniczący w zajęciach nabywają wiedzę i umiejętności kluczowe zapewniające radzenie sobie w codziennych sytuacjach, w których trzeba zastosować wiedzę matematyczną i umiejętności matematyczne. Rozwiązują problemy matematyczne. Korzystają z różnych źródeł informacji – podręczników, encyklopedii, zasobów sieciowych. Dzięki pracy zespołowej i indywidualnej uczniowie kształtują postawy etyczne, relacje z innymi ludźmi, potrafią  kontrolować emocje oraz rozwijają umiejętność szybkiego i sprawnego uczenia się. Pracują różnymi metodami, słuchają, pytają, obserwują, naśladują, poszukują, stosują, prezentują. Niektóre z zadań wykonują samodzielnie, inne w parach, a jeszcze inne w grupach. Bardzo ważna jest samoocena oraz świadomość własnych umiejętności.

Zamierzone cele takie jak:

  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
  • rozpoznanie i zrozumienie roli, jaką matematyka i przyroda odgrywają we współczesnym świecie,
  • formułowanie sądów opartych na matematycznym rozumieniu,
  • wykorzystywanie umiejętności matematycznych tam, gdzie wymaga tego codzienne życie,
  • uzupełnienie podstawowego programu nauczania w szkole,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, formułowania i precyzowania celów, rozwiązywania problemów w sposób twórczy,

osiągane są sukcesywnie, następuje wyraźny przyrost rezultatów miękkich oraz widoczne jest zadowolenie i satysfakcja z udziału uczestników w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem”.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.