Dla Nauczycieli

Szanowni Państwo Zachęcamy Państwa do zainteresowania się z projektem:  KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM, realizowanego w ramach POKL Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZACHĘCAMY DO NAPISANIA PROGRAMU REALIZACJI  BLOKU ZAJĘĆ DLA UCZESTNIKÓW.

Należy pamiętać, że projekt stanowi instrument dający możliwość uczniom szanse na podnoszenie, zdobywanie i rozwijanie swoich kompetencji i zainteresowań. Ma on uświadomić uczestnikom, poprzez określone działania, iż posiadają zdolności tkwiące w każdej jednostce. Realizacji projektu mają sprzyjać działania, na skutek których europejskie systemy edukacji i kształcenia zostaną dostosowane do potrzeb społeczeństwa opartego na wiedzy i kompetencjach. Celem ogólnym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem znajomości języka obcego, nauk przyrodniczo- matematycznych i nowoczesnych technologii w dziedzinie telekomunikacji i przetwarzania danych oraz przedsiębiorczości, a tym samym powinien być celem ogólnym pisanych programów zajęć pozalekcyjnych. Zakładamy, iż zajęcia w poszczególnych blokach projektu będę prowadzić trenerzy wyłonieni po opracowaniu planów  ich realizacji- i zweryfikowaniu  konkursowym. Plany te należy złożyć u dyrektorów szkół. Poszczególni dyrektorzy dysponują pakietem całościowym  projektu - tj. cały wniosek projektowy z harmonogramem i planem finansowym.. W tym pakiecie znajdziecie Państwo  odpowiedzi na pytania związane z celami projektu, proponowanymi rozwiązaniami oraz zasadami zatrudnienia Państwa przy realizacji godzin. Proszę się zapoznać  z dokumentacją. Blok  językowy zrealizuje firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu. Zakładamy, że firma ta będzie się posiłkować nauczycielami  zatrudnionymi w szkołach i gimnazjach.. Ona też nawiąże umowy z trenerami - lektorami. Natomiast umowy z trenerami z pozostałych bloków nawiąże Administracja Oświaty w Kluczborku ( szczegóły u dyrektorów szkół ).

Ze względu na ogromną ilością pytań związanych z pisaniem programów do zajęć z poszczególnych bloków prosimy by wszystkie uwzględniały osiągnięcie poniższych celów  i rezultatów w taki sposób by były one mierzalne:

Cele szczegółowe:

  1. Wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
  2. Wyposażenie uczestników projektu w umiejętności logicznego matematycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
  3. Wyposażenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, obejmującej rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, pisania i rozumienia tekstów obcojęzycznych;
  4. Wyposażenie uczniów w umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych ICT
  5. Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Rezultaty miękkie projektu:

osiągnięte przez co najmniej 90% uczestników poszczególnych bloków: 1.    Wzrost kompetencji kluczowych w zakresie: a)    Nabycia umiejętności pracy w zespole b)    Nabycie umiejętności komunikacyjnych w języku obcym c)    Nabycie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów d)    Wzrost umiejętności korzystania z ICT 2.    Nabycie zdolności motywacyjnych w zakresie: a)    Zwiększenia motywacji do nauki oraz podnoszenia wiedzy b)    Wzrost samooceny

Ocena  osiągnięcia rezultatów będzie dokonywana 6 razy w ciągu trwania projektu. Kompleksowy program zajęć rozwijających kompetencje kluczowe przygotuje młodych ludzi do integracji społecznej zawodowej i kulturowej. Ponadto umożliwi ustawiczną aktualizację wiedzy i umiejętności pozwalających dotrzymać kroku szybkiemu rozwojowi cywilizacji opartej na wiedzy i umiejętnościach. Projekt zakłada doskonalenie programów nauczania i uzupełnienia ich o elementy innowacyjne, wzmocnienie efektywności systemu szkolenia, wyrównywanie szans edukacyjnych na wszystkich etapach kształcenia oraz podniesienia jakości usług edukacyjnych. Zaleca się również by otrzymane, pomoce naukowe zostały wykorzystane co najmniej 5 razy w semestrze, uwzględniając poziom umiejętności uczniów

Głównym założeniem Klubów Omnibusa jest doskonalenie i rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych, logicznego myślenia, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się ze zrozumieniem. Należy pamiętać, że projekt stanowi instrument dający możliwość uczniom zdobywania,  podnoszenia  i rozwijania swoich kompetencji i zainteresowań. Ma on uświadomić uczestnikom, poprzez określone działania, iż posiadają zdolności tkwiące w każdej jednostce, ma również  uczyć pracy zespołowej. Zakładamy, że każdy uczeń z naszej gminy weźmie udział w jednym z bloków tematycznych w wymiarze 2 godzin tygodniowo  - realizowanych  po jednej godzinie lub zblokowanych raz w tygodniu 2 godziny ( ustalą to szkoły)  Zajęcia  będą prowadzone przez dobranych trenerów ( mogą to być nauczyciele danej  szkoły, którzy opracują program autorski zajęć i przejdą pozytywną weryfikację lub osoby spoza szkoły, które przejdą weryfikację). Zajęcia  w poszczególnych blokach nie będą miły charakteru typowo lekcyjnego. Proponujemy  między innymi niekonwencjonalne i atrakcyjne formy - np. nauka języka w zoo - poprzez poznawanie nazw zwierząt,  gra miejska  - poprzez robienie zakupów w sklepie, załatwianie spraw  na poczcie i urzędach w języku obcym, gra w przewodnika  grup obcojęzycznych po swojej miejscowości, itp. Prowadzenie szkolnego biznesu - np. kawiarenka, kiosk, gazetka, szkolne gadżety, itp.     Zakładamy, że  część zajęć - praktycznie z każdego bloku, będzie prowadzona w pracowniach internetowych, przy wykorzystaniu tablic interaktywnych oraz pomocy  zakupionych w ramach projektu- co jeszcze bardziej je uatrakcyjnia. Zajęcia  zostaną prowadzone przez dobranych trenerów ( mogą to być nauczyciele danej  szkoły, którzy opracują program autorski zajęć i przejdą pozytywną weryfikację lub osoby spoza szkoły, którzy przejdą weryfikację). Zakładamy udział w zajęciach specjalistów- np. grafików komputerowych, fotografów, doradców zawodowych, inżynierów chemików, laborantów, itd.        Jesteśmy przekonani, że  przedstawiona  oferta stanowi doskonałe rozwinięcie zainteresowań  dzieci, które będzie mało wpływ na podniesienie  poziomu ich wiedzy i umiejętności.

Szanowni Państwo, W  związku z dość licznymi telefonami od Rodziców dotyczących opuszczenia zajęć przez uczestnika, informujemy, iż Rodzic ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka w taki sam sposób jak to robi w szkole. Zwolnienie może być napisane (i podpisane) przez Rodzica uczestnika, nie musi się  to odbywać  przez okazanie zwolnienia lekarskiego. PROSIMY o zachęcanie  dzieci do uczestnictwa w Projekcie, ponieważ jego celem jest  rozwiniecie  zainteresowania i kompetencji w zakresie nauki języków obcych, wiedzy matematyczno - przyrodniczej, poznania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz przedsiębiorczości. Uczniowie z reguły mają ograniczony dostęp do alternatywnych form edukacji, co za tym idzie nie mogą w pełni rozwinąć swoich umiejętności i zainteresowań.

W historii gminnej oświaty, nie było jak do tej pory takich środków i takich możliwości na realizację zainteresowań uczniów . To jest olbrzymia szansa.

Proszę skoncentrować swoją uwagę na tym, iż dziecko jest podatne na różne formy przekazu, jeżeli Nauczyciele nie wskażą pozytywnych stron uczestnictwa,  dzieci bez entuzjazmu spojrzą na Projekt. Dlatego Szanowni Państwo proszę zwrócić uwagę na korzyści wynikające z uczestnictwa - na nowoczesne materiały dydaktyczne, które zostaną zakupione do każdego bloku tematycznego, i które po ukończeniu Projektu, zostaną na wyposażeniu szkół oraz na wiedzę i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy, ponieważ zajęcia nie będą prowadzone w formie typowych lekcji.

Na wszelkie pytania odpowiada dyrektor szkoły, trener prowadzący zajęcia ( po ich wyłonieniu) oraz konsultant projektu Tadeusz Konarski, Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1 , tel. 077 418 23 74 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.