Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Trenerzy

Zofia Kucharska
Piotr Winiarski

„Komputer źródło wiedzy”

Zajęcia prowadzone w cyklu dwuletnim w latach 2009-2011.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach nabyli wiedzę i umiejętności kluczowe zapewniające przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez wspomaganie samodzielnego myślenia oraz odpowiedzialności za podejmowane działania. Zdobyli wiedzę i nowe umiejętności pod kierunkiem trenerów, którzy umiejętnie zachęcali do samodzielnej pracy, a także rozbudzali potrzebę używania narzędzi informatycznych.

Zamierzone cele takie jak:

  • podnoszenie poziomu kultury technicznej młodzieży,
  • rozwijanie zainteresowań informatycznych uczniów,
  • kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia,
  • wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych,
  • przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania
    i danych komputerowych,
  • posługiwanie się terminologią stosowaną w informatyce uświadomienie korzyści
    i zagrożeń jakie może nieść technologia informacyjna,

realizowane były sukcesywnie, nastąpił wyraźny przyrost rezultatów miękkich oraz widoczne było zadowolenie i satysfakcja z udziału uczestników w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem”.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.