Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych

Projektujemy zieleń w najbliższym otoczeniu

 • Ocena stanu terenów zielonych wokół szkoły.
 • Znaczenie zieleni przyszkolnej dla uczniów.
 • Projektujemy tereny zielone wokół szkoły.

Planujemy wycieczkę po…

 • Opracowanie planu podróży.
 • Rysowanie szkicu sytuacyjnego trasy.
 • Opisywanie trasy podróży.
 • Opracowanie informacji w formie plakatu.

Parki Narodowe

 • Poznanie fauny i flory wybranych Parków Narodowych w Polsce.
 • Wykonanie plakatu z opisem  i fotografiami.

Mikroskopowanie

 • Poznanie budowy mikroskopu świetlnego.
 • Obserwacje mikroskopowe wybranych preparatów.
 • Zasady mikroskopowania.

Dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną?

 • Skąd może pochodzić energia elektryczna w naszych domach? Źródła energii odnawialne i nieodnawialne.
 • Oszczędzanie nieodnawialnych źródeł energii.
 • Ochrona środowiska naturalnego.
 • Czy dużo płacimy za energię elektryczną?

Centrum Przyrodnicze w Bogacicy

 • Obserwacje mikroskopowe tkanek roślinnych.
 • Zasady mikroskopowania.
 • Sporządzenie preparatów mikroskopowych.
 • Budowanie prostych obwodów elektrycznych.

Sesja fotograficzna zjawisk przyrodniczych

 • Obserwacje i fotografowanie zjawisk przyrodniczych w czasie zajęć.
 • Zbieranie zdjęć zjawisk przyrodniczych wykonanych poza zajęciami.

Orientacja w terenie

 • Orientowanie mapy w terenie za pomocą obserwacji obiektów i kompasu.
 • Wyznaczanie azymutu geograficznego w terenie i na mapie.
 • Odszukiwanie obiektów w terenie maszerując na azymut.

Wycieczka do Starostwa Powiatowego w Kluczborku

- Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Poznanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej od strony praktycznej.

Wycieczka do Planetarium Śląskiego

 • Poznajemy historię, organizację pracy i działalność Planetarium Śląskiego.
 • Bierzemy udział w zajęciach w obserwatorium astronomicznym, sejsmologicznym i klimatologicznym.
 • Bierzemy udział w seansie dydaktycznym dotyczącym ruchów Ziemi. 

Wycieczka do Ogrodu Zoologiczny w Chorzowie

Poznanie zwierząt z różnych regionów świata i ich środowisko życia.

Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Ligocie Dolnej

 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.
 • Poznanie procesu mechaniczno-chemiczno-biologicznego oczyszczania ścieków.

Wycieczka do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach

 • Poznanie fragmentu  podziemnego świata: zrekonstruowane wyrobiska kopalni pochodzące z XVII i XIX wieku, narzędzia górnicze, stanowiska pracy gwarków.
 • Zwiedzanie „Sztolni Czarnego Pstrąga”.
 • Zwiedzanie Muzeum Górnictwa i Skansen Maszyn Parowych.

Wycieczka do Kopalni węgla kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

 • Zwiedzanie unikatowych na skalę światową zabytków techniki górniczej.
 • Udział w interaktywnym programie edukacyjnym „Zostan odkrywcą kopalnianych podziemi”.

Wycieczka do JuraParku w Krasiejowie

 • Tunel Czasu – przeniesienie  się w czasy, gdy jeszcze nie istniała ziemia.
 • Przemierzanie ścieżki edukacyjnej obserwując około 70 modeli gatunków mezozoicznych gadów i płazów.
 • Uczestnictwo w lekcjach muzealnych, na których zapoznajemy się z prehistorycznymi odkryciami Krasiejowa, a także poznajemy charakterystykę sześciu dużych gatunków żyjących 225 mln lat temu.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.